How To Order

1. เลือกซื้อสินค้าในหน้าเว็บไซต์ ได้ตามต้องการ

2. ทำการเลือกตำสั่งของข้อที่ 1. หรือ 2. เพื่อทำการดูสินค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อไว้

3. แสดงรายละเอียดในตะกร้าสินค้า
ตำแหน่งที่ 1 สามารถลบสินค้าในตะกร้าสินค้า
ตำแหน่งที่ 2 สามารถเพิ่มจำนวนสินค้าแต่ละแบบได้
ตำแหน่งที่ 3 หากมีการเพิ่มจำนวนสินค้า ต้องทำการเลือกคำสั่งข้อที่ 3. ทุกครั้ง
ตำแหน่งที่ 4 เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการกรอกรายละเอียดของผู้สั่งซื้อสินค้า

4. กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

5. ในหน้าเดียวกันระบบแสดงรายละเอียดของการสั่งซื้อสินค้าของคุณ

6. ในหน้าเดียวกันระบบแสดงช่องทางการชำระเงิน ให้ทำการเลือกช่องทางการชำระเงิน ที่คุณสะดวก

7. ระบบจะทำการแสดงรายละเอียดการสั่งซื้ออีกครั้ง พร้อมกับส่งอีเมล์ใบสั่งซื้อให้ทางอีเมล์ที่คุณได้กรอกไว้ก่อนหน้านี้

8. ตัวอย่างใบสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับทางอีเมล์