#ร้านตัดเสื้อหนังแท้ตัดตามขนาดตัวหนังแท้เชียงใหม่

12,500.00 ฿

Description

ร้ า น ตั ด เ สื้ อ ห นั ง แ ท้ ตั ว นี้ เ ป็ น ง า น สั่ ง ตั ด ข อ ง ลู ก ค้ า จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย
ขอบคุณลูกค้ามากคะ
เ สื้ อ ห นั ง วั ว แ ท้ สี ห นั ง ส ว ย ม า ก คะ
ช อ บ เ สื้ อ ห นั ง ช อ บ แ บ บ ทั ก ไ ด้ เ ล ย คะ
ราคา 12,500 บาท คะ
……………………………………………………………
👉สอบถามรายละเอียด
👉Add line ID line : 0896326198

👉FB:

www.facebook.com/suchadaLeather.cm
👉IG: suchadaleather
👉E-mail : mo_suchada@hotmail.com
……………………………………………………………
👉เข้าชมสินค้าเพิ่มเติม www.suchada-leather.com
☎️โทร : 0896326198 คุณโม สุชาดา
ที่อยู่ร้าน